Privacyverklaring de Bonte Hoeve

 

De Bonte Hoeve respecteert uw privacy

De Bonte hoeve is gevestigd in Oudenbosch en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 20047009​. De Bonte hoeve is per mail te bereiken op info@de-bonte-hoeve.nl en telefonisch via 06-53863130.

In dit document wordt uitgelegd hoe de Bonte hoeve omgaat met de persoonsgegevens van cliënten die bij ons zorg ontvangen. We beschrijven bijvoorbeeld wat voor gegevens verzameld worden en met welk doel die gebruikt worden. Daarnaast wordt uitgelegd op grond van welke wetten de gegevens verwerkt worden.

Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk van toepassing op cliënten die zorg ontvangen van de Bonte hoeve. Bezoekers van deze website hebben alleen maar te maken met het gedeelte over en het invullen van het contactformulier.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor het verzamelen van persoonsgegevens is dat deze nodig zijn voor een goede uitvoering van de zorgovereenkomst. Daarnaast is er een wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens van cliënten vast te leggen in o.a. rapportages en urenregistratie, om de geleverde zorg goed te documenteren. Daarnaast vragen wij alle cliënten toestemming om hun gegevens te verwerken, door akkoord te gaan met de privacyverklaring. Toestemming is daarmee ook een rechtsgrond voor het gebruiken van de gegevens. Zonder persoonsgegevens van de cliënt kan de Bonte hoeve haar diensten niet goed uitvoeren, namelijk het begeleiden van cliënten.

Bij het aangaan van de zorgovereenkomst gaat de cliënt akkoord met deze privacyverklaring en geeft daarmee toestemming om de gegevens te verwerken. Wanneer een cliënt geen persoonsgegevens wil delen met de Bonte hoeve, dan kan er helaas geen zorg geleverd worden, omdat er dan niet voldaan kan worden aan de wettelijke en contractuele verplichtingen.

Soorten persoonsgegevens en de termijn van verwerking

In eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt wanneer de cliënt een overeenkomst aangaat met de Bonte hoeve. Het betreft dan persoonsgegevens die de cliënt aan ons verstrekt en gegevens die wij met diens toestemming ontvangen van behandelaren en/of vorige zorgverleners.

Om de zorgovereenkomst goed uit te kunnen voeren worden de volgende gegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mail en BSN relatienummer SVB. Tevens worden de probleemstelling, indicatie, medicatiegegevens, diagnostiek en hulpvragen overgenomen uit aangeleverde informatie.

Daarnaast worden er persoonsgegevens verwerkt wanneer het contactformulier op onze website wordt ingevuld voor het stellen van een vraag of om contact op te nemen. Het betreft dan naam en e-mailadres, die informatie is nodig om contact op te kunnen nemen om de vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden niet in een database opgeslagen en niet gebruikt om nieuwsbrieven te versturen.

Voor facturatie van zorg verwerkt de Bonte hoeve van elke cliënt de naam, gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger, factuuradres, , klantnummer SVB-Bank, BSN-Nummer. Zonder deze gegevens kan de betaling niet verwerkt worden, zodoende zijn deze gegevens nodig voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst . De Bonte hoeve bewaard deze gegevens de wettelijke termijn gesteld door de belastingdienst van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Bonte hoeve deelt persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan bijvoorbeeld zijn met een organisatie waar een cliënt woont , dagbesteding volgt, met behandelaars of andere zorgverleners. Dit doen we alleen met toestemming van de betreffende cliënt. Ook moeten we soms persoonsgegevens wettelijk verplicht delen met overheidsinstanties zoals het zorgkantoor of de belastingdienst.

Doorgeven van informatie aan verwerkers

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door de Bonte hoeve zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Dit betreft bijvoorbeeld een bedrijf welke boekhouding uitvoert. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de Bonte hoeve, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. De Bonte hoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw privacy rechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Elke betrokkene heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast is er het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens door de Bonte hoeve en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens die wij verwerken in een computerbestand te verstrekken. De Bonte hoeve zal voldoen aan deze verzoeken voor zover dit wettelijk toegestaan is voor een zorginstelling, betreffende het type gegevens waarover het verzoek wordt ingediend.

Er kan een verzoek gedaan worden tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@de-bonte-hoeve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene zelf is gedaan, vragen wij wel altijd om identificatie. Er wordt zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, gereageerd op het verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Bonte hoeve neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@de-bonte-hoeve.nl

Klachten

De Bonte hoeve wil erop wijzen dat het mogelijk is om een klacht in te dienen. Dit kan in eerste instantie rechtstreeks bij de Bonte hoeve. Het kan ook bij Klachtenportaal Zorg, waar de Bonte hoeve bij aangesloten is. Dat kan via het volgende internetadres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen privacyverklaring

De Bonte hoeve behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in februari 2022.